Ασφάλεια

Επικοινωνία

Πιστοποίηση Comodo Secure CA 2

Για να δοθεί η πιστοποίηση από την Comodo Secure CA 2 σε ένα website θα πρέπει το website αυτό να περάσει από αυστηρούς καθημερινούς ελέγχους της ασφάλειας των δικτύων.
Η διαδικασία αυτή της πιστοποίησης ολοκληρώνεται σε έξι στάδια. Τα τρία πρώτα στάδια αποτελούνται από την δυναμική ανίχνευση των ports (Dynamic Port Scanning), τον έλεγχο ασφαλείας σε επίπεδο port (Port-level Network Services Vulnerability Testing), και τον έλεγχο ασφάλειας της web εφαρμογής (Web Application Vulnerability Testing).

Τα επόμενα δύο στάδια, τέταρτο και πέμπτο, είναι οι ενημερώσεις που στέλνονται σε περίπτωση που ανιχνευτούν προβλήματα ασφάλειας καθώς και η διαχείριση επανόρθωσης αυτών των προβλημάτων.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να έχουμε έναν δυναμικά ασφαλή δικτυακό τόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό Comodo Secure CA 2, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.comodo.com/.