Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση στο αντικείμενο τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

 Η Alpha Dynamics δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών management consulting σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Προσφέρει εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλοντας για λογαριασμό των πελατών της στην επίλυση των προβλημάτων τους και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι σύμβουλοί μας είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αποτελεσματικά ως προς: την ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την αποδοτικότητα τους.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Alpha Dynamics έχουν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Επιχειρηματική Στρατηγική & Σχεδιασμός
 • Οργανωτική Ανάπτυξη & Αναδιάρθρωση
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών
 • Διαχείριση Οργανωτικών & Λειτουργικών Αλλαγών
 • Επιλεγμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης
 • Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη Έργων

Πληροφορική

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων
 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
 • Οργάνωση Μονάδων Πληροφορικής
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Μετάπτωσης Δεδομένων
 • Διοίκηση Συμβάσεων
 • Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάπτυξη

 • Ανάπτυξη Πολιτικής
 • Μελέτες Σκοπιμότητας & Εκτίμησης Κόστους-Οφέλους
 • Σχεδιασμός Επενδυτικών Προγραμμάτων
 • Διοίκηση Προγραμμάτων & Έργων
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων & Έργων
 • Υπηρεσίες Διοίκησης Έργων & Κατασκευών